Obchodní podmínky

Vaším partnerem při prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.paveltrojan.cz/ je MgA. Pavel Trojan, IČ: 68873824, sídlo Hlavní 1161/22, Praha 4 – Záběhlice, jehož hudební vydavatelství nese název „Pavel Trojan – Edition Rondo Prague“ (dále též „Prodávající“).

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále též „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (dále též „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále též „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod (e-shop) je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.paveltrojan.cz/ (dále též „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále též „Webové rozhraní obchodu“).

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží prostřednictví internetového obchodu Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo si počíná obdobným způsobem. Omezení vyplývající z tohoto ujednání se nevztahují na školská zařízení a knihovny.

Informace o nabízeném zboží

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Jak se uzavírá smlouva

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně též jako „Objednávka“).

Před zasláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Přejít k pokladně“. Objednávka je Kupujícím uskutečněna až provedením platby (prostřednictvím platební brány), pokud je Kupujícím zvolen tento způsob platby. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále též „Elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (kupříkladu množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (třeba písemně či telefonicky). Smluvní vztah (Kupní smlouva) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením (akceptací) Objednávky, jež Prodávající zasílá Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (příkladně náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy hradí Kupující postupem uvedeným na Webové stránce. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cena je splatná spolu s vyplněním Objednávky (cestou platební brány) postupem uvedeným na Webové stránce. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží na dobírku nebo nebude-li kupní cena při platbě na dobírku Kupujícím uhrazena, má se za to, že se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny. Podrobnosti o dodání zboží jsou blíže specifikovány na Webových stránkách.

Autorská práva

V případě Objednávky not a audiozáznamů může Kupující používat toto zboží jen v souladu s uživatelskou licencí. Tyto produkty, které jsou k dispozici na Webových stránkách, jsou chráněny v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Je nepřípustné pořizovat jejich nelegální kopie.

Kupující je povinen dbát také na to, aby nepovolané osoby neměly přístup k předmětu Kupní smlouvy tak, že by produkty mohly reprodukovat, kopírovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv.

Co dělat v případě nespokojenosti zákazníka

Veškeré výhrady, připomínky, reklamace se snažíme vyřídit ke spokojenosti Kupujícího. Za nejlepší cestu považujeme přímý kontakt a individuální dohodu. K tomuto způsobu vyřízení nabízíme e-maily: rondo@centrum.cz nebo info@paveltrojan.cz. Případně telefonický kontakt na čísle +420 739 088 669.

Povinné informace

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal (§ 1837 písm. h) Občanského zákoníku). V ostatních případech má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího od převzetí zboží Kupujícím. Odstoupení musí být Prodávajícímu zasláno před uplynutím uvedené lhůty na adresu rondo@centrum.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Prodávajícího.

Důsledkem odstoupení Kupujícího od smlouvy je jeho povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů zaslat nebo předat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to na adresu sídla Prodávajícího. Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, bude mu vrácen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající v souvislosti s touto smlouvou obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání Kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který použil/a Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil(a) jinak. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Kupující, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pro odstoupení od smlouvy použije Kupující vzorový formulář, který vyplní a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy. Obsahuje oznámení o odstoupení od smlouvy, označení adresáta – Prodávající, sdělení, kterým Kupující oznamuje, že tímto odstupuje od smlouvy o nákupu zboží, jež specifikuje. Dále uvede datum objednání a obdržení zboží, jméno a příjmení spotřebitele, adresu spotřebitele, podpis spotřebitele, pokud je formulář zasílán v listinné podobě a datum.

Odstoupit od smlouvy nelze v případě digitálně zakoupeného zboží.
Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu ustanovení § 14 a § 20e zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

Odpovědnost za vady při prodeji věci

 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží, tedy věc, při převzetí kupujícím nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícím v postavení spotřebitele, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Je-li kupující v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U vady, která se projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě věci do konce záruční doby, je kupující povinen prokázat, že věc byla vadná již při převzetí. Není-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající pouze za vady, které má věc při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro které kupující věc koupil.
 2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 1. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení kupujícího od smlouvy poté, co prodávající obdrží věc nebo jí kupující prokáže, že věc odeslal.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).
 2. Nároky z titulu odpovědnosti za vady věci (reklamaci) je nutné vytknout u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: rondo@centrum.cz
 1. Prodávající reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

Odstoupení kupujícího od smlouvy

 1. Kupující má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí věci. Tím kupní smlouva od počátku ruší. Věc musí být prodávajícímu vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu.
 1. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy v souladu s předchozím odstavcem, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky bezodkladně, a to stejnou platební formou, jak je kupující uhradil prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující věc vrátí nebo mu prokáže, že věc prodávajícímu odeslal.
 1. Výslovně se stanovuje, že prodávající je oprávněn jednostranně započítat nárok na úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro vyzkoušení či otestování věci.

Obecná ujednání o digitálním obsahu:

 1. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.
 2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele.
 3. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
 4. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.
 5. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu

 1. Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní uživatel u poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže. Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.
 1. Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 2. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu.
 1. Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).
 1. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: ……
 1. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

Zasílání obchodních sdělení a cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tato Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem..
V Praze dne 30. listopadu 2022