Zásady ochrany osobních údajů

Eshopu Pavla Trojana

Hudebního skladatele

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat a jejich správcem bude Mgr. Pavel Trojan, sídlo Hlavní 1161/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, jehož hudební vydavatelství nese název „Pavel Trojan – Edition Rondo Prague“.

Proč Vaše údaje zpracováváme, a k čemu je budeme využívat

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění související s veřejnoprávní povinností správce.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které jsou nutné pro identifikaci kupujícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení, případně IČ a DIČ, adresa, telefonické spojení, e-mail, komunikace se zákazníkem a z bezpečnostních důvodů IP adresu.

Právní základ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „nařízení“; a splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c), a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Doba zpracování Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro archivování podle obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Práva kupujícího

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které znamená právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, pokud ano, tak jakým způsobem jsou zpracovávány, a o které osobní údaje se jedná. Má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup k těmto údajům. Má možnost nechat je  aktualizovat nebo opravit, případně požadovat výmaz těchto osobních údajů. Vzhledem k tomu, že osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich uvedených práv vyloučeny s ohledem na povahu zpracování. Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ohledně uplatnění svých práv se s námi můžete spojit.

Kontaktní údaje správce jsou Mgr. Pavel Trojan, sídlo Hlavní 1161/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, telefon: +420 739 088 669, e-mail: rondo@centrum.cz;  https://www.paveltrojan.cz

V Praze dne 31. ledna 2023